Kódexy samoregulačných orgánov

Na tomto mieste budú zverejnené kódexy samoregulačných orgánov, prostredníctvom ktorých sa presadzuje samoregulačný mechanizmus poskytovateľov obsahových služieb. 

K dnešnému dňu žiaden subjekt nepožiadal Radu pre mediálne služby o zaevidovanie kódexu.