Všeobecne záväzné právne predpisy vydané Radou

Do pôsobnosti Rady pre mediálne služby okrem iného patrí aj zúčastňovať sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu.

Pri výkone štátnej správy vymedzenom zákonom o mediálnych službách je jednou z úloh Rady aj vydávať všeobecne záväzné právne predpisy. 

Zákon stanovuje, že Rada pre mediálne služby vydá všeobecne záväzný právny predpis 

  • o technických požiadavkách na zvukovú zložku televíznej programovej služby,
  • ustanovujúci zoznam významných podujatí,
  • určujúci podrobnosti o posudzovaní vplyvu na pluralitu informácií na mediálnom trhu, posudzovaní reklamného trhu a podrobnosti o vyhodnocovaní rizík narušenia plurality informácií.