Riaditeľ

Riaditeľ je výkonným orgánom regulátora, ktorého volí a odvoláva rada. Koná v mene regulátora voči zamestnancom v pracovnoprávnych vzťahoch a riadi činnosť kancelárie.

Pozícia riaditeľa Rady pre mediálne služby aktuálne nie je obsadená, zastupovanie zabezpečuje vedúci regulačného odboru Kancelárie Rady.