Pôsobnosť Rady

Rada je štatutárnym orgánom regulátora, ktorý

  • volí a odvoláva riaditeľa, určuje riaditeľovi odmenu (podmienky a spôsob vyplatenia odmeny upravuje štatút regulátora),
  • prerokúva a schvaľuje štatút regulátora, organizačný poriadok regulátora a rokovací poriadok rady,
  • prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu regulátora na príslušný rozpočtový rok, vrátane jeho záväzných ukazovateľov, účtovnú závierku,
  • prerokúva a schvaľuje výročnú správu,
  • prerokúva a schvaľuje prevod vlastníctva prebytočnej nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 20 000 eur a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu je vyššia ako 10 000 eur, nájom nehnuteľnosti na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas a zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpečenie záväzku prevodom zabezpečovacieho práva k nehnuteľnosti,
  • oboznamuje sa s výsledkami vnútornej kontroly a s výsledkami kontroly regulátora tretími osobami,
  • vykonáva ďalšie činnosti v pôsobnosti regulátora v rozsahu určenom štatútom regulátora.