Prevádzkovatelia retransmisie

Na tomto mieste budú doplnené formuláre pre plnenie oznamovacích povinností regulovaných subjektov. Nižšie je uvedený ich prehľad. 

Prevádzkovatelia retransmisie sú povinní Rade pre mediálne služby oznámiť: 

začiatok poskytovania retransmisie 

  • do 15 dní od začatia jej poskytovania na základe registrácie retransmisie,

zmeny

  • každá zmena údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie,
  • do 15 dní odo dňa vzniku zmien,

aktuálne údaje 

  • o plánovanom počte koncových užívateľov alebo účastníkov a o ponuke programových služieb,
  • súhrnne za celý územný rozsah raz ročne do 31. januára podľa stavu k 1. januáru daného kalendárneho roku.